Poučení o zpracování osobních údajů „GDPR“

Správcem osobních údajů poskytnutých Vaší osobou (dále jen „Nájemce”) v nájemní smlouvě uzavřené s námi jako manželi: Marcela a Tomáš Urbancovi, Svárovec 921,763 02 Zlín – Chatička pod lesem (dále jen „Správce“ či „Pronajímatel“)

Výrazy uvedené v tomto poučení velkými písmeny mají stejný význam jako identické výrazy uvedené velkými písmeny v nájemní smlouvě uzavřené se Správcem.

Na základě jakého titulu zpracovává Správce osobní údaje Nájemce?

Správce zpracovává osobní údaje bez souhlasu Nájemce na základě zákonného důvodu v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR„), a to z důvodu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (tj. konkrétní nájemní Smlouvy, kterou uzavřel Nájemce se Správcem jako Pronajímatelem)

Jaké osobní údaje Správce shromažďuje a zpracovává?

1) Identifikační údaje Nájemce – jméno a příjmení a datum narození, místo trvalého bydliště, jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo

2) Kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa, kontaktní adresa

3) V případě, že uzavřel Nájemce se Správcem smlouvu o nájmu, zpracovává Správce identifikační údaje i osob (jméno, příjmení, datum narození), které s Nájemce ve smlouvě uvádí jako Spolubydlící.

4) Správce uchovává písemnou a elektronickou korespondenci s Nájemcem.

Jak dlouhou dobu Správce osobní údaje Nájemce zpracovává?

Správce zpracovává výše specifikované osobní údaje na základě zákonných povinností, které mu plynou z právních předpisů ČR a EU, a to nejdéle na dobu 10 let po zániku smluvního vztahu s Nájemcem.

Musí Nájemce osobní údaje Správci poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy o nájmu se Správcem jako Pronajímatelem, v případě neposkytnutí údajů nelze nájemní smlouvu uzavřít.

K jakým účelům osobní údaje Správce využívá a zpracovává?

Správce zpracovává osobní údaje pro splnění povinností, které mu ukládají příslušné právní předpisy, a ke splnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, jenž Správce uzavřel s Nájemcem jakožto subjektem osobních údajů.

Jakým způsobem zajišťuje Správce ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou ve fyzickém a elektronickém archivu Správce pod fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Správce zajišťuje zabezpečení osobních údajů moderními, kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Komu Správce osobní údaje Nájemce poskytuje nebo předává?

Správce předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování osobních údajů zpracovatelem je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Správce.

Jaká jsou práva Nájemce ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů vůči Správci?

V souladu s platnou legislativou a nařízením GDPR má Nájemce jako subjekt osobních údajů za splnění podmínek stanovených GDPR vůči Správci tato práva:

(1) právo na přístup k osobním údajům,

(2) právo na opravu nebo doplnění osobních údajů,

(3) právo na výmaz osobních údajů,

(4) právo na omezení zpracování údajů,

(5) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a

(6) právo na přenositelnost osobních údajů.

V případech kdy bude Nájemce chtít tato svá práva vůči Správci uplatňovat, je nezbytné kontaktovat Správce písemně na adrese výše uvedené, popřípadě na elektronické adrese chatickapodlesem@seznam.cz . Každé takové podání bude Správcem vyhodnoceno a o výsledku tohoto vyhodnocení bude subjekt osobních údajů ze strany Správce informován, a to ve lhůtě 30 dní jdoucích od doručení takovéhoto podání Správci.

Pokud se Správci nepodaří uspokojivě vyřešit dotazy, podněty, námitky či jiná uplatnění svých práv v oblasti ochrany osobních údajů, má Nájemce právo obrátit se na dozorový úřad, jímž je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů se stížností či jiným podáním.

Správce ani vyjmenovaní zpracovatelé neprovádí žádné automatizované zpracování osobních údajů Nájemce, která by byla základem pro rozhodnutí, jenž by mohlo mít pro Nájemce právních účinků nebo se jej obdobným způsobem dotklo.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Marcela a Tomáš Urbancovi, Svárovec 921,763 02 Zlín //,,Chatička pod lesem,, Suchá Rudná č.ev. 57,obec Světlá Hora 793 31,okres Bruntál

Kontaktní formulář

Cookies

Tyto stránky používají soubory cookies – malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači a pomáhají tak uživateli poskytovat lepší uživatelské prostředí. Soubory cookies se obecně používají k uchování uživatelských předvoleb, k ukládání informací, jako jsou přidávání komentářů a k poskytnutí anonymizovaných údajů sledování aplikacím třetích stran, jako je Google Analytics. Soubory cookies zpravidla zlepšují prohlížení stránek. Můžete však upřednostnit vypnutí souborů cookies na těchto i ostatních stránkách. Nejúčinnější způsob, jak to udělat, je zakázat cookies ve vašem prohlížeči. Doporučujeme vám podívat se do nápovědy svého prohlížeče nebo na  webovou stránku o modulech cookies, která nabízí pokyny pro všechny moderní prohlížeče